Algemene verkoopvoorwaarden – Origines & Saveurs

Algemene verkoopvoorwaarden

1. Presentatie en toepassingsgebied

Deze verkoopvoorwaarden bepalen de contractuele relatie tussen ORIGINES & SAVEURS, Drève de Nivelles n° 28/B5, 1150 Brussel, België Tel: +32 478 11 45 69 - Onderneming / BTW-nummer: BE0680588028 en de individuele koper (Klant), en de voorwaarden die van toepassing zijn op elke aankoop die via de commerciële website van Origines & Saveurs, www.originesetsaveurs.com, wordt gedaan. Een particulier is een natuurlijke persoon die de producten gebruikt voor zijn persoonlijke behoeften en die van zijn gezin.

De onderhavige algemene onlineverkoopsvoorwaarden bepalen de voorwaarden waaronder de klant in het kader van een overeenkomst op afstand de producten die door Origines & Saveurs op de website worden gepresenteerd en verkocht, bestelt, koopt en geleverd krijgt. 

Origines & Saveurs preciseert dat de verkoop op afstand op de Site uitsluitend voorbehouden is aan meerderjarige consumenten, d.w.z. elke natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die geen verband houden met zijn handels-, nijverheids-, ambachts- of vrijetijdsactiviteit, evenals rechtspersonen voor hun andere behoeften dan die welke verband houden met hun activiteiten, hierna "de Klant" genoemd. Elke verwerving die niet in overeenstemming is met deze beperking, valt onder de verantwoordelijkheid van de klant en/of zijn vertegenwoordigers.

De wederverkoop van op de site gekochte producten is strikt verboden.

De aankoop van een goed via deze site impliceert een aanvaarding zonder voorbehoud door de koper van deze verkoopsvoorwaarden.

Deze algemene verkoopvoorwaarden hebben voorrang op alle andere algemene of bijzondere voorwaarden die niet uitdrukkelijk door Origines & Saveurs zijn goedgekeurd.

De huidige algemene verkoopsvoorwaarden kunnen op de site worden geraadpleegd bij het plaatsen van de bestelling. De algemene verkoopsvoorwaarden kunnen ook worden geraadpleegd via een tabblad onderaan de startpagina van de site.  

Alvorens de bestelling van de producten te valideren, verklaart de klant kennis te hebben genomen van de algemene verkoopsvoorwaarden. 

De validatie van de bestelling door de klant impliceert de volledige aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden die op de dag van de bestelling op de site van kracht zijn. De algemene verkoopsvoorwaarden zijn de enige die van toepassing zijn op de verkoop van producten op de Site. 

Origines & Saveurs kan de algemene verkoopsvoorwaarden te allen tijde wijzigen. Origines & Saveurs nodigt de Klant derhalve uit om vóór elke nieuwe bestelling de algemene verkoopvoorwaarden die van kracht zijn op de Site, aandachtig te lezen.


2. Aanbod 

De aan de Klant aangeboden producten zijn die welke op de website van Origines & Saveurs worden getoond op het moment dat de bestelling wordt gevalideerd, onder voorbehoud van de beschikbaarheid van voorraad en de goede werking van de website, of in de promotionele aanbiedingen die op de website van Origines & Saveurs worden gepubliceerd. 

Elk product dat op de site wordt aangeboden, is het voorwerp van een presentatie waarin de naam, de samenstelling en de prijs ervan worden vermeld. Sommige producten gaan vergezeld van foto's. Origines & Saveurs kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele kleine verschillen tussen het product en de weergave ervan op de website. 


3. Prijzen

De producten worden geleverd tegen de prijzen die op de website worden weergegeven wanneer de bestelling wordt gevalideerd. 

De prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief alle belastingen, inclusief BTW. 

Prijzen zijn exclusief bezorgkosten.


4. Verkoop/Orders

4.1 De Producten worden te koop aangeboden binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

Onze productaanbiedingen zijn geldig zolang zij zichtbaar zijn op de site, binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

In geval van onbeschikbaarheid van het product na het plaatsen van uw bestelling (voorraadfout of ander geval), zullen wij u per mail of telefonisch op de hoogte brengen. Wij zullen u dan de volgende opties aanbieden de terugbetaling van het (de) ontbrekende product(en) via kredietkaart of Paypal.

OF een terugbetaling in de vorm van een waardebon

OF de vervanging door producten van uw keuze met een waarde die gelijkwaardig is aan de ontbrekende producten

De validatie zal worden opgeschort tot uw antwoord.

4.2 De minimumhoeveelheid

De minimumhoeveelheid per bestelling is vastgesteld op één product.

4.3 Eigendom van producten

Origines & Saveurs behoudt zich de eigendom van de geleverde producten voor tot volledige betaling van de facturen en behoudt zich het recht voor de levering op te schorten in geval van laattijdige betaling en dit tot volledige vereffening van de debiteurenrekening.

4.4 Validatie van de bestelling 

De klant stemt ermee in de informatie te verstrekken die nodig is om de bestelling te verwerken, met inbegrip van naam, voornaam, adres, telefoonnummers (vast en/of mobiel), e-mailadres, leveringsadres, en factuuradres indien verschillend.

De door de klant bij het invoeren van de bestelling verstrekte gegevens zijn bindend. In geval van een fout van de Klant in de keuze van de producten of in de formulering van zijn persoonlijke gegevens, kan Origines & Saveurs niet aansprakelijk worden gesteld voor deze fouten en de gevolgen ervan.

Alle bestellingen worden samengevat voordat de klant wordt uitgenodigd om de bestelling te valideren. 

Het bestelsysteem van de site biedt de klant de mogelijkheid op zijn bestelling terug te komen om deze te wijzigen en/of eventuele fouten te corrigeren, alvorens deze definitief te valideren. 

De klant plaatst definitief een bestelling door te klikken op de knop "Verder naar de kassa" en door het vakje aan te vinken waarmee hij de algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt. De validatie van de bestelling impliceert de aanvaarding van de prijs en de kenmerken van de producten.

Origines & Saveurs stuurt een e-mail ter bevestiging van de bestelling.

Origines & Saveurs heeft het recht om elke bestelling te weigeren om een legitieme reden, in het bijzonder in geval van financiële moeilijkheden van de klant - betalingsincidenten - voorzienbaar probleem dat van invloed is op de levering, bestelling te kwader trouw door de klant geplaatst.


5. Betalingen

De betaling van de bestelling gebeurt in euro met een kredietkaart (debetkaart, blauwe kaart of kredietkaart). Na validatie van de bestelling wordt de klant doorverwezen naar de beveiligde site van zijn bank/financiële instelling die de vertrouwelijkheid van de kaartnummers waarborgt door middel van beveiligings- en encryptieprocedures. 

De klant moet de informatie op zijn bankkaart noteren, met name de naam, het nummer, de vervaldatum en het cryptogram, alsmede elk ander element dat nodig is voor de betaling.

De bankrekening van de Klant zal gedebiteerd worden op het ogenblik van de validatie van de bestelling door de Klant. 

Origines & Saveurs biedt de klant ook de mogelijkheid om zijn bestelling te betalen via PayPal, Visa, IDeal, Google Pay en Apple Pay.

De factuur en het ontvangstbewijs voor de creditcard worden door Origines & Saveurs verstuurd in de e-mail ter bevestiging van de bestelling.


6. Leveringen en leveringskosten

De leveringen worden verricht op het adres dat op de bestelbon is aangegeven en dat zich uitsluitend in het overeengekomen geografische gebied kan bevinden.

De leveringskosten in België en in de Europese Zones (1 en 2 hierna) zijn deze die van kracht zijn op de dag van de verzending van de bestelling, zoals ze voorkomen op de tarieven die op die datum van toepassing zijn.

In geval van levering buiten België bent u, als importeur, verantwoordelijk voor de betaling van alle douanerechten, belastingen of andere heffingen die bij aankomst van de goederen worden opgelegd.

De transport- en leveringskosten zijn afhankelijk van de volgende geografische zones en bestelbedragen:

Zone BE: België

Zone 1: Frankrijk, Spanje, Duitsland, Nederland, Luxemburg, Italië, Oostenrijk, Zwitserland, Andorra, Monaco

Zone 2: Andere Europese landen

Zone 3 : Andere landen

Als u uw land niet in de bovenstaande lijst vindt, is dat omdat wij het momenteel niet bedienen. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. 

(Bedragen inclusief BTW. De gratis verzending is het minimumbedrag van de bestelling waarvoor de verzendkosten worden aangeboden).


7. Levertijden

Origines & Saveurs streeft ernaar om binnen vijf tot zeven (5 tot 7) werkdagen na ontvangst van de bestelling te leveren in België, op het adres van uw keuze. Het risico van verlies of beschadiging van producten gaat bij aflevering op u over.

In ieder geval kan de levering binnen de gestelde termijn slechts plaatsvinden indien de klant zijn verplichtingen jegens Origines & Saveurs is nagekomen.


8. Geschillen

Ontvangst van de bestelling : 

De Klant, of in voorkomend geval de ontvanger, is verantwoordelijk voor de controle van de staat van de geleverde Producten.

In geval van verlies, beschadiging of vermissing dient de klant de vervoerder per aangetekende brief met ontvangstbevestiging op de hoogte te stellen binnen drie (3) werkdagen na ontvangst van de goederen. 

De Klant dient een kopie van deze brief per e-mail of per brief aan Origines & Saveurs te sturen. 


10. Herroepingsrecht voor klanten

Overeenkomstig de bepalingen van de Consumentenwet beschikt de Klant over een termijn van veertien (14) kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst van de producten om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, zonder opgave van redenen en zonder betaling van een boete, met uitzondering van de kosten voor het terugzenden van de op internet bestelde producten overeenkomstig de voorwaarden van de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden. Origines & Saveurs verkoopt echter bederfelijke levensmiddelen, hetgeen onder de door de COB vastgestelde uitzonderingen valt. Origines & Saveurs heeft daarom besloten niet in een herroepingsrecht te voorzien. 


11. Terugzending van producten 

In geval van een verborgen gebrek of niet-conformiteit van de geleverde producten, dient de Klant de producten op eigen risico terug te sturen naar Origines & Saveurs, onder de volgende cumulatieve voorwaarden:

  • De betrokken producten moeten zich in dezelfde staat bevinden als waarin de vervoerder ze heeft afgeleverd.
  • De producten moeten worden teruggezonden in hun oorspronkelijke verpakking, of in een nieuwe verpakking die voldoende stevig en goed verzegeld is indien de oorspronkelijke verpakking beschadigd is,
  • Het bestelnummer, de bevestigingse-mail, de factuur en de leveringsbon moeten bij de geretourneerde producten worden gevoegd.
  • De klant of de ontvanger dient een bewijs te bewaren van de verzending van de geretourneerde producten.

De klant is verantwoordelijk voor de kosten van de retourzending. 


12. Toepasselijk recht

Dit contract is onderworpen aan het Belgische recht. De taal van dit contract is het Frans. In geval van betwisting is de rechtbank van Brussel de enige bevoegde rechtbank.


13. Aansprakelijkheid - Beperking van aansprakelijkheid - Overmacht

De Klant is als enige verantwoordelijk voor de keuze van de producten, hun bewaring en hun gebruik. Origines & Saveurs kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die hieruit voortvloeit.

Origines & Saveurs kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-naleving van de wetten of reglementeringen die van kracht zijn in het land van levering, waarbij Origines & Saveurs als enige verantwoordelijk is voor de naleving van de Belgische regelgeving met betrekking tot de producten.

Behoudens bewijs van schuld, kan Origines & Saveurs niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg zou kunnen zijn van een verkeerd gebruik van identificatiemiddelen of van de bestelprocedure. Origines & Saveurs kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de risico's die inherent zijn aan het gebruik van Internet, zoals de onderbreking van de dienst, inbraak of de aanwezigheid van een computervirus

Noch Origines & Saveurs, noch de Klant kunnen aansprakelijk worden gesteld voor enige tekortkoming in de uitvoering te wijten aan overmacht buiten hun controle, met inbegrip van maar niet beperkt tot oorlog, oproer, opstand, onderbreking van vervoer, import- of exportproblemen, stakingen, lock-outs, tekorten, brand, aardbevingen, stormen of overstromingen.

Origines & Saveurs zal de Klant met alle passende middelen op de hoogte stellen van het bestaan van een dergelijke gebeurtenis, teneinde de Klant in staat te stellen de bestelling schriftelijk te annuleren.

Origines & Saveurs kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-uitvoering of slechte uitvoering van het contract door de schuld van de Klant, of door een onoverkomelijke en onvoorzienbare handeling van een derde bij het contract, of door overmacht.

De verantwoordelijkheid van Origines & Saveurs is strikt beperkt tot de online verkoop van de op de site gepresenteerde producten.

In ieder geval, en ongeacht de oorzaak van de aansprakelijkheid van Origines & Saveurs, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het laagste van de volgende twee bedragen: het bedrag van de door de klant geleden directe schade of de prijs van de bestelling.


14. Intellectuele eigendom 

De algemene structuur van de website en alle elementen waaruit hij bestaat, met name de teksten, de gegevens, het grafisch charter, de grafische elementen, al dan niet geanimeerd, de afbeeldingen, de foto's, de benamingen van de producten, de geluiden en de video's zijn beschermd door de wetten op de intellectuele eigendom, met name door het auteursrecht, het tekeningen- en modellenrecht en het merkenrecht. Zij zijn het exclusieve eigendom van Origines & Saveurs. Elke weergave, gebruik of reproductie van de gehele of een gedeelte van de Website en/of de onderdelen ervan zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Origines & Saveurs is verboden.


15. Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens 

Origines & Saveurs verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van de door de klant op de website verstrekte persoonlijke gegevens te respecteren en deze te verwerken overeenkomstig de bepalingen van de geldende wetgeving.

De door Origines & Saveurs verzamelde gegevens zijn onderworpen aan computerverwerking en zijn uitsluitend bestemd voor de volgende doeleinden: het beheer van bestellingen en winkelmandjes, het toezicht op de klantenrelaties, het beheer van de verzendlijst van de nieuwsbrief, het toezicht voor statistische doeleinden om de redactionele inhoud te verrijken en aan te passen aan de behoeften van de klanten, het beheer van verzoeken om toegang, rectificatie en verzet en het beheer van onbetaalde facturen en geschillen.

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen beschikt de klant te allen tijde over een recht van toegang, correctie en verzet met betrekking tot de verzamelde persoonsgegevens door zijn verzoek schriftelijk in te dienen: hetzij per e-mail op het volgende adres : originesetsaveurs@gmail.com, of per post op het volgende adres Origines & Saveurs, Drève de Nivelles n° 28/B5, 1150 Brussel, België. 

De klant kan zich op elk moment uitschrijven van de mailinglijst door de instructies onderaan de nieuwsbrief te volgen.


16. Toepasselijk recht - Jurisdictie 

De huidige algemene verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

Bij gebreke van een minnelijke schikking zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde Belgische rechtbanken.