Algemene Gebruiksvoorwaarden – Origines & Saveurs

Algemene Gebruiksvoorwaarden

Wij nodigen u uit deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen voordat u onze site bezoekt of op enigerlei wijze gebruikt. Door onze site verder te bezoeken of door hem op enigerlei wijze te gebruiken, aanvaardt u uitdrukkelijk en zonder voorbehoud deze gebruiksvoorwaarden. Indien u deze niet aanvaardt, verzoeken wij u af te zien van toegang tot de diensten die onze site aanbiedt.


1. Onderwerp 

De gebruiksvoorwaarden bevatten :

  • Wettelijke vermeldingen betreffende het bezoek en het gebruik van de site van Origines & Saveurs
  • Een verklaring over intellectuele eigendomsrechten en
  • Een verwijzing naar het reglement inzake de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.


2. Wettelijke vermeldingen

De publicatie van de site 

Herkomst & Bewaarplaats wordt beheerd door mevrouw Sandrine Vasselin, met adres Drève de Nivelles n° 28/B5, 1150 Brussel, België. U kunt als volgt contact met haar opnemen: 


3. Intellectuele eigendom

Geen enkele vermelding of gebruik van merken, handelsnamen, acroniemen, logo's, tekeningen of foto's die op de site " Originesetsaveurs.com " voorkomen, mag gebeuren zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Deze zijn beschermd en de intellectuele rechten behoren toe aan Origines & Saveurs. 

Elke reproductie of elk gebruik waarvoor geen voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming is verleend, vormt een delict van namaak en kan civiel- en strafrechtelijk worden vervolgd. Voorts is geen toestemming vereist voor gebruik dat in strijd is met de goede zeden en de ethiek. 


4. Persoonlijke gegevens

Wij besteden veel zorg aan de bescherming van de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt. U vindt een Privacybeleid op onze website.


5. Verantwoordelijkheid

De gebruiker gebruikt de site "originesetsaveurs.com" en zijn diensten op eigen risico en onder eigen verantwoordelijkheid. De Vennootschap kan niet garanderen dat de site en zijn diensten op geen enkele manier zullen worden onderbroken. De Vennootschap wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van storingen, onderbrekingen of fouten op haar site, alsook voor de gevolgen die eruit kunnen voortvloeien voor de gebruiker of derden. 

Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor onrechtmatige handelingen, gevolgschade voortvloeiend uit de gebruiksvoorwaarden of voor enige directe, indirecte of incidentele schade, zoals bedrijfsschade, winstderving, verlies van kansen, stagnatie van werkzaamheden of (personeels)kosten, computervirussen, computermisdrijven en daden van hacking.

De Maatschappij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het frauduleuze gebruik van haar uitzendmiddelen en wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van inbraak in haar informaticasystemen. Het bedrijf zal echter alles doen wat in zijn macht ligt om ongeoorloofde toegang te voorkomen.


6. Hypertext koppelingen

Indien de website van Origines & Saveurs uitgaande hyperlinks bevat, vallen de webpagina's waarnaar deze links leiden niet onder de verantwoordelijkheid van de Vennootschap, die geen enkele controle heeft over deze links. 

De gebruiker ziet derhalve af van de verantwoordelijkheid van de site met betrekking tot de inhoud en de bronnen in verband met deze uitgaande hyperlinks.


7. Evolutie van de gebruiksvoorwaarden van de site

De Onderneming behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken en op elk moment, delen van deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen, aan te passen, aan te vullen of te verwijderen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te controleren op wijzigingen.


8. Diversen

Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig, nietig of niet-afdwingbaar is onder de toepasselijke wet- of regelgeving, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid, afdwingbaarheid en handhaafbaarheid van de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden. De ongeldige bepaling wordt vervangen door een nieuwe bepaling die het oorspronkelijke doel van de ongeldige bepaling zo dicht mogelijk benadert.


9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. De gebruiker aanvaardt dat enkel de Franstalige rechtbanken van Namen bevoegd zijn om kennis te nemen van enig geschil betreffende de toepassing of de interpretatie van onderhavige gebruiksvoorwaarden.


10. Neem contact op met

Voor nadere informatie over de site en de gebruiksvoorwaarden kunt u een e-mail sturen naar het volgende adres : originesetsaveurs@gmail.com