Klachten en geschillen – Origines & Saveurs

Klachten en geschillen

1. Ontvangst van de bestelling 

De klant is verplicht te controleren of de producten die hem worden geleverd of die hij afhaalt op het geplande afgiftepunt in kennelijk goede staat zijn en overeenstemmen met de producten die hij heeft besteld.

Eventuele klachten moeten schriftelijk worden ingediend zo spoedig mogelijk na de levering van de bestelling of de kennisgeving van de beschikbaarheid ervan op het geplande afhaalpunt. Anders kunnen zij niet in aanmerking worden genomen en wordt de klant geacht de bestelling definitief te hebben ontvangen. 

Als u niet tevreden bent over de manier waarop wij uw klacht hebben behandeld, kunt u dit melden via het platform voor  Onlinegeschillenbeslechting van de Europese Commissie. Dit is een platform dat door de EU is opgezet voor alle consumenten in Europa.


2. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken 

Op alle tussen Origines & Saveurs en de klant gesloten overeenkomsten, waarop de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. 

In geval van betwisting over de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering of de schending van deze algemene voorwaarden verbinden de partijen zich ertoe een beroep te doen op bemiddeling vóór elke andere methode van geschillenbeslechting. 

De partijen zullen derhalve in onderling overleg een bemiddelaar aanstellen die erkend is door de Federale Bemiddelingscommissie (Bd Simon Bolivar, 30 (WTC III) te 1000 Brussel (https://www.cfm-fbc.be/fr), of zij zullen een derde belasten met de aanstelling.

Zodra de bemiddelaar is aangewezen, stellen de partijen, met de hulp van de bemiddelaar, de voorwaarden van de bemiddeling en de duur van het proces vast.

Beide partijen kunnen de bemiddeling te allen tijde beëindigen zonder vooruit te lopen op de uitkomst ervan. In geval van mislukking van de bemiddeling zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd.


3. Wil je een vraag stellen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen 

Sandrine Vasselin, Manager O&S Epicerie Fine 

Drève de Nivelles n° 28/B5, 

1150 Brussel, België 

Telefoon : +32 478 11 45 69  

Mail : originesetsaveurs@gmail.com